Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förslag till rådets förordning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2019–2020) som kompletterar Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation
kortform av titel
överordnad titel Förslag till rådets förordning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2019–2020) som kompletterar Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation
dokumentnummer 2017/18:FPM37
utgivningsår 2018
länk https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forslag-till-radets-forordning-om-europeiska_H506FPM37
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Utbildningsdepartementet