Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ändrad könstillhörighet : förslag till ny lag : betänkande / av Könstillhörighetsutredningen
kortform av titel Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2007:16
utgivningsår 2007
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/90/17/eaf7d884.pdf
ställe s. 21–23
antal termposter 19
 
utgivare
organisation Socialdepartementet, Könstillhörighetsutredningen