Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Översyn av förordningen om sprängämnesprekursorer
kortform av titel Översyn av förordningen om sprängämnesprekursorer
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2016/17:FPM79
utgivningsår 2017
länk https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/oversyn-av-forordningen-om-sprangamnesprekursorer_H406FPM79
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet