Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2016:1363
utgivningsår 2016
länk http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20161363-om-lansstyrelsernas_sfs-2016-1363
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetsmarknadsdepartementet