Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista och förkortningar
överordnad titel HMK – handbok i mät- och kartfrågor
utgivningsår 2015
länk https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/handbok-mat--och-kartfragor/introduktion/hmk-ordlista.pdf
bakgrund Här redovisas en förteckning över de vanligaste GUM-termerna och deras motsvarighet i den tidigare -- nationella och internationella -- terminologin.
antal termposter 248
 
utgivare
organisation Lantmäteriet