Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Miljögifter i vatten –- klassificering av ytvattenstatus. Vägledning för tillämpning av HVMFS 2013:19
kortform av titel Miljögifter i vatten – klassificering av ytvattenstatus
dokumentnummer Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:26
utgivningsår 2016
länk https://www.havochvatten.se/download/18.6d556f3f1575776eb629c2f2/1475158504903/ru-okad-tillganglighet-for-data-fran-vattenanknuten-recipientkontroll.pdf
bakgrund Nedan förklaras några centrala begrepp utifrån deras betydelse i denna vägledning. För vissa definitioner, som hämtats från juridiska dokument såsom HVMFS 2013:19 och vattenförvaltningsförordningen, har ytterligare förklaring lagts till (I dessa fall anges först lydelsen och hänvisning inom parentes, och därefter ges ytterligare förklaring i kursiv stil. I de fall begreppet inte förekommer i föreskrifter eller förordningar kursiveras förklaringen.).
ställe Förklaring av termer, s. 10–11
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Havs- och vattenmyndigheten