Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning om flerårig plan för fiske efter bottenlevande arter i Nordsjön
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2016/17:FPM1
utgivningsår 2016
länk https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-om-flerarig-plan-for-fiske-efter_H406FPM1
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet