Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2015/16:FPM125
utgivningsår 2016
länk https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-om-utslapp-och-upptag-av-vaxthusgaser_H306FPM125
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Miljödepartementet