Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning om ansvarsfördelning för utsläpp av växthusgaser inom 2030-ramverket
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2015/16:FPM124
utgivningsår 2016
länk https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-om-ansvarsfordelning-for-utslapp-av_H306FPM124
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Miljödepartementet