Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel EU-gemensamt system för vidarebosättning
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2015/16:FPM122
utgivningsår 2016
länk https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/eu-gemensamt-system-for-vidarebosattning_H306FPM122
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet