Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2015:848
utgivningsår 2015
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2015848-om-stats_sfs-2015-848/?bet=2015:848
ställe 2 § Definitioner
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetsmarknadsdepartementet