Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Meddelande om en cirkulär ekonomi (kretsloppssamhälle)
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2013/14:FPM102
utgivningsår 2014
länk https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Meddelande-om-en-cirkular-ekon_H106FPM102/
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Miljödepartementet