Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ny förordning om gränsvärden för läkemedelsrester i livsmedel
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2006/07:FPM85
utgivningsår 2007
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Ny-forordning-om-gransvarden-f_GU06FPM85/
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 3.3 Fackuttryck/termer
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Jordbruksdepartementet