Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2011/12:FPM162
utgivningsår 2012
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Forordning-om-elektronisk-iden_GZ06FPM162/
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Näringsdepartementet