Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förslag till förordning om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning i unionen
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2012/13:FPM26
utgivningsår 2012
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Forslag-till-forordning-om-til_H006FPM26/
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Miljödepartementet