Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2013:513
utgivningsår 2013
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2013513-om-ersattning-f_sfs-2013-513/?bet=2013:513
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Socialdepartementet