Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förmån och fälla – nyanländas uttag av föräldrapenning. Delbetänkande av Utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare (AKKA-utredningen)
kortform av titel Förmån och fälla – nyanländas uttag av föräldrapenning
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2012:9
utgivningsår 2012
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/77/43/e00098e0.pdf
ställe Begreppsförklaringar, s. 9—10, 1.3 Avgränsningar och definitioner, s. 33–34
antal termposter 17
 
utgivare
organisation Arbetsmarknadsdepartementet