Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Skatt på fluorerade växthusgaser
dokumentnummer SOU 2009:62
utgivningsår 2009
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/89/80/c7d0b072.pdf
bakgrund Nedan tas några begrepp upp som används i betänkandet. Begreppen förklaras i flera fall mer utförligt i aktuella avsnitt. Därutöver ges förklaringar till några av de förkortningar som används.
ställe Förkortningar och ordförklaringar, s. 27–28
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Finansdepartementet, Utredningen om skatt på fluorerade växthusgaser