Details for a source

Sources > Source
title Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9: Energihushållning
document number BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:20
release year 2009
link http://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bbr-avsnitt-9
place Definitioner, s. 18–21
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2009-03-13
number of terminological entries 20
 
publisher
organisation Boverket