Details for a source

Sources > Source
title Definitioner och måttenheter
superior title Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S
document number SRVFS 2004:14
release number version
link http://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Foreskrifter/ADR_delar/Del%200%20Hela%20ADR-S.pdf
place s. 15–30
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2010-05-05
number of terminological entries 147
 
publisher
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
former publisher
organisation Statens räddningsverk