Details for a source

Sources > Source
title Ordlista
superior title Förstärkningsåtgärder för slänter och raviner i morän och annan grov sedimentjord, FoU-rapport
document number P21-465/06
release year 2006
link http://www.raddningsverket.se/Shopping/pdf/18843.pdf
place s. 63
posted/latest change 2009-04-06
number of terminological entries 15
 
publisher
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
former publisher
organisation Räddningsverket
writer Björn Sund