Details for a source

Sources > Source
title Förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2018:20
release year 2018
link https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201820-om-stod-for-atgarder-som-ger_sfs-2018-20
place Ord och uttryck i förordningen, 3 §
secretariat comment Träder i kraft: 2018-03-01.
posted/latest change 2018-01-31
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Näringsdepartementet