Details for a source

Sources > Source
title Förslag till förordningar om interoperabilitet mellan EU:s informationssystem för gränser och säkerhet
superior title Excerpter ur Fakta-PM (FPM).
document number 2017/18:FPM41
release year 2018
link https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forslag-till-forordningar-om-interoperabilitet_H506FPM41
place 4.2 Fackuttryck / termer
secretariat comment Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2018-01-16
number of terminological entries 8
 
publisher
organisation Justitiedepartementet