Details for a source

Sources > Source
title Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet Titel.överordnad Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet Titel.dokumentnr 2017/18:FPM32
release year 2017
link https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/mot-ett-gemensamt-mervardesskatteomrade-i-eu–_H506FPM32
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2017-12-29
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Finansdepartementet