Details for a source

Sources > Source
title Förordning om fiskemöjligheter i Västerhavet 2018
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2017/18:FPM25
release year 2017
link https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-om-fiskemojligheter-i-vasterhavet-2018_H506FPM25
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2017-12-13
number of terminological entries 7
 
publisher
organisation Näringsdepartementet