Details for a source

Sources > Source
title Förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2017:1040
release year 2017
link https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20171040-om-elberedskapsavgift_sfs-2017-1040
place Ordförklaringar, 3–5 §§
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2017-12-13
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Miljö- och energidepartementet