Details for a source

Sources > Source
title Det slutgiltiga mervärdesskattesystemet
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2017/18:FPM17
release year 2017
link https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/det-slutgiltiga-mervardesskattesystemet_H506FPM17
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2017-11-17
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Finansdepartementet