Details for a source

Sources > Source
title Ändring av artikel om clearingsystem i stadgan för Europeiska centralbanken
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2016/17:FPM121
release year 2017
link https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/andring-av-artikel-om-clearingsystem-i-stadgan_H406FPM121
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2017-08-27
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Finansdepartementet