Details for a source

Sources > Source
title Ändringar i förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2016/17:FPM93
release year 2017
link https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/andringar-i-forordning-om-otc-derivat-centrala_H406FPM93
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2017-06-07
number of terminological entries 11
 
publisher
organisation Finansdepartementet