Details for a source

Sources > Source
title Förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1985:613
release year 1985
link http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1985613-om-auktorisation-av-tolkar_sfs-1985-613
place 2 §
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2017-01-30
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Arbetsmarknadsdepartementet