Details for a source

Sources > Source
title Förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande
superior title Förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande
document number 2016/17:FPM60
release year 2017
link http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-om-omsesidigt-erkannande-av-beslut-om_H406FPM60
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2017-01-29
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Justitiedepartementet