Details for a source

Sources > Source
title Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster
superior title Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster
document number 2016/17:FPM57
release year 2017
link http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/direktiv-om-tillampning-av-omvand-skattskyldighet_H406FPM57
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2017-01-24
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Finansdepartementet