Details for a source

Sources > Source
title Förordning (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2016:1363
release year 2016
link http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20161363-om-lansstyrelsernas_sfs-2016-1363
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2017-01-09
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Arbetsmarknadsdepartementet