Details for a source

Sources > Source
title Ny förordning om spritdrycker
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2016/17: FPM50
release year 2017
link http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/ny-forordning-om-spritdrycker_H406FPM50
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2017-01-06
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Näringsdepartementet