Details for a source

Sources > Source
title Ordlista och förkortningar
superior title HMK – handbok i mät- och kartfrågor
release year 2015
link https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/handbok-mat–och-kartfragor/introduktion/hmk-ordlista.pdf
background Här redovisas en förteckning över de vanligaste GUM-termerna och deras motsvarighet i den tidigare – nationella och internationella – terminologin.
posted/latest change 2017-01-05
number of terminological entries 248
 
publisher
organisation Lantmäteriet