Details for a source

Sources > Source
title Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2016/17:FPM40
release year 2016
link http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-och-direktiv-om-mervardesskatt-vid_H406FPM40
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2016-12-30
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Finansdepartementet