Details for a source

Sources > Source
title Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017–2021
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2016:1053
release year 2016
link http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161053-om-sarskild-berakning-av-vissa_sfs-2016-1053
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2016-12-07
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Finansdepartementet