Details for a source

Sources > Source
title Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2017
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2016/17:FPM5
release year 2016
link https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-om-fiskemojligheter-i-ostersjon-2017_H406FPM5
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2016-10-11
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Näringsdepartementet