Details for a source

Sources > Source
title Förordning om flerårig plan för fiske efter bottenlevande arter i Nordsjön
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2016/17:FPM1
release year 2016
link https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-om-flerarig-plan-for-fiske-efter_H406FPM1
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2016-09-20
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Näringsdepartementet