Details for a source

Sources > Source
title Förordning om ansvarsfördelning för utsläpp av växthusgaser inom 2030-ramverket
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2015/16:FPM124
release year 2016
link https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-om-ansvarsfordelning-for-utslapp-av_H306FPM124
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2016-09-13
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Miljödepartementet