Details for a source

Sources > Source
title Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2013:1) och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer
superior title Elsäkerhetsverkets författningssamling
document number ELSÄK-FS 2016:5
release year 2016
link http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/elsak-fs-2015-1.pdf
place Definitioner och förkortningar 2 §
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2016-05-23
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Elsäkerhetsverket