Details for a source

Sources > Source
title En global konvention om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2015/16:FPM82
release year 2016
link http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/en-global-konvention-om-erkannande-och_H306FPM82
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2016-05-19
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Justitiedepartementet