Details for a source

Sources > Source
title Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2015/16:FPM71
release year 2016
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Bevarande-av-fiskeresurserna-o_H306FPM71/
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2016-04-15
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Näringsdepartementet