Details for a source

Sources > Source
title Förordning om trygg naturgasförsörjning
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2015/16:FPM51
release year 2016
link https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Forordning-om-trygg-naturgasfo_H306FPM56/
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2016-03-30
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Miljö- och energidepartementet