Details for a source

Sources > Source
title Förordning (2015:613) om militär grundutbildning
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2015:613
release year 2015
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2015613-om-milit_sfs-2015-613/?bet=2015:613
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2015-11-11
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Försvarsdepartementet