Details for a source

Sources > Source
title Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
superior title Excerpter ur SFS
document number SFS 2014:968
release year 2014
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2014968-om-sarskild-til_sfs-2014-968/?bet=2014:968
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2015-03-12
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Finansdepartementet