Details for a source

Sources > Source
title Förordning om avgaskrav och typgodkännande för motorer i arbetsmaskiner
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2014/15:FPM5
release year 2014
link https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Forordning-om-avgaskrav-och-ty_H206FPM5/
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2015-03-12
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Regeringskansliet, Miljödepartementet