Details for a source

Sources > Source
title Förenkling av uppbörden av mervärdesskatt och åtgärder för att förhindra skattefusk m.m.
shorter title Förenkling av uppbörden av mer-värdesskatt och åtgärder för att förhindra skattefusk m.m.
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2004/05:FPM56
release year 2005
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Forenkling-av-uppborden-av-mer_GS06FPM56/
place 3.3 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2014-06-23
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Regeringskansliet, Finansdepartementet