Details for a source

Sources > Source
title Global övervakning för miljö ock säkerhet (GMES)
superior title Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
document number 2008/09:FPM48
release year 2008
link http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Global-overvakning-for-miljo-o_GW06FPM48/
place 4.2 Fackuttryck/termer
background Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
posted/latest change 2014-04-16
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Näringsdepartementet