Details for a source

Sources > Source
title Ärendehanteringsbegrepp
release year 2013
secretariat comment Termerna och definitionerna utarbetades inom ramen för ett projekt inom MSB rörande ärendehanteringsbegrepp där Terminologicentrum TNC medverkade.
posted/latest change 2014-03-18
number of terminological entries 19
 
publisher
organisation MSB